Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden

Artikel 1 – Inleiding en definities

1.1 Toepassingsgebied:

Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle pakketreizen welke door Inspired by Safaris worden aangeboden en uitgevoerd.

1.2 Reisorganisator:

In deze reisvoorwaarden wordt onder reisorganisator verstaan Inspired by Safaris.

1.3 Reiziger:

Iedere persoon die op basis van deze titel een overeenkomst wil sluiten of die op grond van een overeenkomst op basis van deze titel het recht heeft om te reizen.

1.4 Reis overeenkomst:

De overeenkomst inzake de hele pakketreis en wanneer de pakketreis uit hoofde van afzonderlijke overeenkomsten wordt geleverd, alle overeenkomsten die betrekking hebben op de reisdiensten die deel uitmaken van de pakketreis.

Artikel 2 –Totstandkoming van de reisovereenkomst

2.1 De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden. De reiziger ontvangt na de totstandkoming van de overeenkomst zo spoedig mogelijk een bevestiging en/of factuur.

2.2 Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig in voorkomende gevallen worden herroepen. Dit kan ook na aanvaarding van het aanbod door de reiziger en een eventuele bevestiging door de reisorganisator. Echter deze herroeping dient zo spoedig mogelijk te geschieden en zonder meer binnen 48 uur en onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

2.3 De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die omschreven zijn in het reisvoorstel van de reisorganisator. Kennelijke fouten of vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.

2.4 De reiziger verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren in ieder geval zijn mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).

2.5 De reiziger dient alle bijzonderheden omtrent zijn eigen lichamelijke en geestelijke toestand alsmede omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator voorafgaand aan het sluiten van de reisovereenkomst te vermelden aan de reisorganisator. Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat deze reiziger(s) door of namens de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten. In dat geval worden alle hiermee gemoeide kosten aan de reiziger in rekening gebracht.

2.6 De reiziger kan zowel om medische redenen als om andere redenen de reisorganisator verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. De reisorganisator is niet verplicht aan een dergelijk verzoek gehoor te geven doch als hij dat doet is de reiziger verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.

2.7 Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en de reisorganisator anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

2.8 Verzoeken aangaande voorkeuren die door de reiziger bij de totstandkoming van de overeenkomst kenbaar worden gemaakt en betrekking hebben op zaken zoals de ligging van een bepaalde kamer in een accommodatie, een bepaalde zitplaats gedurende een activiteit etc. zullen met zoveel mogelijk zorg worden behandeld. Echter kunnen hieraan geen rechten worden ontleend, ondanks eventuele een vermelding in reisvoorstel of reisbescheiden.

2.9 Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal de reisorganisator de wettelijk voorgeschreven informatie verstrekken. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen met betrekking tot paspoorten en visaverplichtingen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie ondertussen niet is gewijzigd.

2.10 De reisorganisator verbindt aan het afsluiten van een reisovereenkomst de voorwaarde dat de reiziger een reis- en annuleringsverzekering afsluit of in het bezit heeft en kan tevens bewijs daarvan verlangen.

2.11 De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.

Artikel 3 – De betaling

3.1 Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient de reiziger een aanbetaling van 30% van de totale overeengekomen reissom vermeerderd met een eventuele premie voor de reisverzekering en / of annuleringsverzekering per ommegaande te voldoen. Indien vliegtickets zijn inbegrepen dient het volledige bedrag van de vliegtickets plus 30% van de reissom te worden voldaan. In bepaalde gevallen kan een afwijkende minimum aanbetaling gelden. Als dit van toepassing is vermeld de reisorganisator dat duidelijk in het reisvoorstel. In dat geval geldt het afwijkend bedrag als vereiste aanbetaling.

3.2 Het restant van de reissom moet uiterlijk 60 dagen voor de aanvangsdatum van de reis in het bezit zijn van de reisorganisator. In het geval van een totstandkoming van een reisovereenkomst binnen 60 dagen voor de aanvangsdatum van de reis, moet de volledige reissom terstond in het bezit zijn van de reisorganisator.

3.3 Indien er voor bepaalde reizen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden dan wordt dit door de reisorganisator vermeldt in de boekingsbevestiging. In dit geval zijn de afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing.

3.4 De reiziger die niet op het door de reisorganisator vermelde tijdstip aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan is van rechtswege in verzuim. Dit kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door de reisorganisator. In dat geval zullen de bepalingen onder Artikel 8 die betrekking hebben op de annulering door de reiziger onverkort van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom worden verrekend met de annuleringsgelden.

3.5 De reiziger die niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen voldoet is over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is hij na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is vermeld in de Wet Incasso Kosten (WIK). De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over een reissom tot € 2500,–; 10% over de daarop volgende € 2500,–; 5% over de volgende € 5000,– en 1 % over het meerdere.

Artikel 4 – De reissom

4.1 De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders vermeldt. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen zoals deze in de reisomschrijving is vermeld.

4.2 De gepubliceerde reissom is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen zoals die bij de reisorganisator bekend waren op het moment van publiceren. De reisorganisator behoudt zich het recht voor om, ook na sluiting van de reisovereenkomst, tot uiterlijk 20 dagen voor vertrek, de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen.

Artikel 5 – Reisbescheiden, reisdocumenten en bagage

5.1 De reisbescheiden worden uiterlijk 10 dagen voor vertrek aan de reiziger toegezonden, tenzij anders overeengekomen of wanneer deze termijn om gerechtvaardigde redenen overschreden moet worden. Reizigers die niet tijdig de noodzakelijke reisbescheiden hebben ontvangen zijn dit verplicht uiterlijk vijf dagen voor vertrek aan de reisorganisator te melden.

5.2 De reiziger draagt verantwoordelijkheid om bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van alle vereiste documenten zoals een geldig paspoort, benodigd visum, vaccinatie bewijzen etc. De reiziger dient zelf de door de reisorganisatie verstrekte algemene informatie bij de betreffende instanties tijdig voor vertrek op volledigheid en actualiteit te controleren. De reiziger dient er vervolgens zelf voor te zorgen dat voorafgaand aan de reis benodigde vaccinaties op tijd zijn verkregen.

5.3 De reisorganisator is niet aansprakelijk in het geval dat de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen vanwege tekortkomingen in zijn reisdocumenten.

5.4 De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

Artikel 6 – Programma en reisduur

6.1 Tijden weergegeven in de reisbescheiden zijn de relevante tijden, niet de in de publicatie vermelde reistijden. Daarbij geldt dat de reisduur wordt vermeldt in dagen en dat de dagen van vertrek en terugkeer hierbij zijn inbegrepen en gelden als hele dagen.

6.2 Wijzigingen in dienstregelingen van vervoerders, incidenteel of structureel, kunnen van invloed zijn op het reisverloop en de reisduur. De reisorganisator behoudt zich expliciet het recht voor om de reisovereenkomst om die reden te wijzigen. Deze wijziging zal indien mogelijk terstond aan de reiziger worden meegedeeld. Behoudens aanspraken op de eventueel door de reiziger gesloten reis – en /of annuleringsverzekering heeft de reiziger geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek tgv genoemde wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertragingen.

Artikel 6 – Verzoek tot wijziging door de reiziger 

6.1 Tot 6 weken voor vertrek kan de reiziger een verzoeken indienen de reisovereenkomst te wijzigen. Wanneer dit verzoek niet het karakter heeft van een annulering en wanneer de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen, kan met inachtneming van artikel 2, lid 2.6 van deze voorwaarden tot 6 weken voor vertrek de wijziging worden aangebracht.

6.2 Eventuele afwijzing van het verzoek zal door de reisorganisator met redenen worden omkleed en per terstond aan de reiziger worden meegedeeld. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd. Bij annulering van de reis door de reiziger aan de hand van zijn verzoek is Artikel 8 van deze voorwaarden van toepassing.

6.3 De wijzigingskosten bedragen € 95 per boeking, vermeerderd met eventuele kosten voor communicatie die gemaakt moeten worden.

6.4 Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal passagiers wordt beschouwd als een (deel) annulering waarop Artikel 8 van deze voorwaarden van toepassing zijn. Wijzigingskosten zijn in dit geval niet van toepassing.

6.5 Voor wijziging van vliegtickets, zowel los als onderdeel van een pakketreis, gelden afwijkende voorwaarden. In dit geval zijn de voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij van toepassing.

Artikel 7 – Overdraagbaarheid van de boeking

7.1 De reiziger kan aan de reisorganisator verzoeken zich te laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • andere persoon voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden
 • dat de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen de in-de-plaats-stelling. In geval het verzoek niet kan worden ingewilligd, zal de reisorganisator dat met redenen omkleed aan de reiziger meedelen
 • het verzoek uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek schriftelijk ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht
 • dat van de andere persoon een schriftelijke verklaring wordt ontvangen dat deze kennis heeft genomen van het reisprogramma en de door de reisorganisator verstrekte informatie en algemene voorwaarden

7.2 De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in Artikel 6, lid 3 bedoelde wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 8 – Verzoek tot annulering door de reiziger

8.1 Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk dan wel via email [email protected] te gebeuren. Daarbij geldt voor schriftelijke annulering de poststempel als meldingsdatum. Annuleringen ontvangen per email worden in behandeling genomen tijdens werkdagen. Annuleringen die buiten kantooruren worden ontvangen worden verricht op de eerstvolgende werkdag. Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

 1. Tot 90 dagen voor vertrek: de aanbetaling
 2. Vanaf 90 dagen voor vertrek: 50% van de totale reissom
 3. Vanaf 60 dagen voor vertrek: 75% van de totale reissom
 4. Vanaf 30 dagen voor vertrek: 100% van de totale reissom

8.2 Voor annulering van vliegtickets, zowel los als onderdeel van een pakketreis, gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. In dit geval zijn de annuleringsvoorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij van toepassing.

8.3 De reisorganisator verplicht al haar reizigers voor de complete reisduur een alomvattende reis- en annuleringsverzekering af te sluiten die aansluit op de reis en de bestemming. Hieronder dient ook dekking te zijn voor eventuele noodzakelijke medische kosten, repatriëring en onderbreking van de reis.

8.4 De prijzen in de reisovereenkomst zijn gebaseerd op het aantal personen in de reis. Bij het annuleren van de overeenkomst door 1 of meerdere reizigers kunnen wijzigingen in de prijs voor de overige reizigers ontstaan en zullen deze de reissom moeten betalen zoals deze voor het resterende aantal reizigers door de reisorganisator wordt berekend.

Artikel 9 – Wijzigingen door de reisorganisator

9.1 Ondanks al het mogelijke wordt gedaan om de gemaakte boeking uit te voeren behoudt de reisorganisator zich het recht voor om wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden als nader omschreven in artikel 10 lid 1, wijzigingen in de reisovereenkomst aan te brengen. Het avontuurlijke en actieve karakter van de reizen en de bijzondere bestemmingen evenals lokale omstandigheden, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen moeten worden aangebracht. Deze aanpassingen kunnen inhouden dat (binnen redelijke grenzen) routes, excursies en accommodaties afwijken, dat er van een andere luchthaven wordt vertrokken, dat met een andere vervoerder wordt gereisd etc. etc. De reisorganisatie verplicht zich jegens de reiziger alternatieven te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. De reisorganisator verplicht zich tevens tot het zoveel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen voor de reiziger. Veranderingen in reisschema’s ten gevolge van aanhoudende nadelige weersomstandigheden vallen eveneens onder de werking van dit artikel.

9.2  De in Artikel 9.1 genoemde wijzigingen zullen worden beschouwd als wijzigingen in de zin van Artikel 7:508 lid 1, 2  en 3 van het burgerlijk wetboek. De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien er geen gelijkwaardig alternatief voorhanden is en zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Genoemde wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor de reissom, tenzij anders overeengekomen, noch zal de reiziger op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens de reisorganisator hebben.

9.3 Alle in Artikel 9.1 bedoelde wijzigingen in de reisovereenkomst en de omstandigheden die daartoe aanleiding vormden, zullen de reiziger onverwijld worden meegedeeld.

9.4 Als de wijziging in de reisovereenkomst één of meer wezenlijke punten betreft heeft de reiziger recht op een alternatieve, minstens gelijkwaardige reis, dan wel op restitutie van de reeds betaalde reissom of een evenredig deel daarvan in het geval de reis al ten dele is genoten. Dit kan alleen wanneer de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Indien de reiziger gebruik wil maken van zijn recht op restitutie, dient hij de reisorganisator binnen 48 uur na bericht van de wijzigingen daarvan in kennis te stellen.

9.5 Indien de in Artikel 9, lid 1 genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de reiziger, zorgt de reisorganisator ervoor dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op de voortzetting van de reis.

9.6 In het geval het voor de reisorganisator onmogelijk is om een dergelijke regeling te treffen, of in het geval de reiziger om deugdelijke redenen de alternatieve regeling niet accepteert, zal de reisorganisator ervoor zorgdragen dat de reiziger terugkeert naar de plaats van vertrek, dan wel naar een andere overeengekomen plaats van terugkeer.

9.7 Indien de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van de reisorganisator. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

9.8 Indien de reisorganisator door een wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Artikel 10 – Opzegging door de reisorganisator

10.1 De reisorganisator behoudt zich het recht voor om wegens gewichtige, onverwijld aan de reiziger meegedeelde omstandigheden de reisovereenkomst op te zeggen. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Een voorbeeld van een gewichtige omstandigheid voor de reisorganisator is in ieder geval aanwezig als voor de vertrekdatum een voor dat gebied door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking, dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt.

10.2 Indien de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van de reisorganisator. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

10.3 De reisorganisatie heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval:

 1. het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal vermeld in de publicatie en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan
 2. van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die onafhankelijk van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Voorbeelden hiervan zijn politieke onlusten, oorlog, stakingen, schaarste, natuurrampen etc. etc.

10.4 Indien de reisorganisator door een opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

11 – Aansprakelijkheid van de reisorganisator

11.1 De reisorganisator is verplicht tot de uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben op grond van de publicaties van de reisorganisator, rekening houden met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen der gewoonten die de bijzondere bestemmingen en het actieve karakter van de reizen van de reisorganisator met zich meebrengen.

11.2 De reiziger is verplicht om de reisorganisator onverwijld, rekening houdend met de omstandigheden van het geval, in kennis te stellen van een non-conformiteit die hij heeft geconstateerd tijdens de uitvoering van een in de reisovereenkomst op genomen reisdienst.

11.3 De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van:

 1. tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder ook schades die het gevolg zijn van gezondheid en de lichamelijke conditie van de reiziger
 2. handelingen en invloeden van een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdienst is betrokken en de non conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen
 3. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisator en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de reisorganisator kunnen worden toegerekend
 4. overmacht, hieronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden voorzien

In aanvulling op Artikel 11, lid 3 is de reisorganisator niet aansprakelijk voor:

 • vertragingen en/of schade geleden door handelingen en invloeden van niet direct bij de overeenkomst betrokken derden, veranderde vluchtschema’s of vertrektijden, oorlogshandelingen, stakingen, politieke omstandigheden, mechanische pech, natuurrampen of andere oorzaken waarbij sprake is van overmacht zoals bedoelt in Artikel 11, lid 3 en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden voorzien.
 • Diefstal, verlies of schade aan eigendommen
 • Fouten van luchtvaartmaatschappijen
 • Persoonlijke ongelukken als gevolg van deelname aan avontuurlijke safari activiteiten en expedities; deze zijn niet zonder gevaar een daarom op eigen risico

11.4 De reisorganisator is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.

11.5 Indien op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, of indien een internationaal verdrag waarbij de EU geen partij is maar NL wel geldt, kan de reisorganisator zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.

11.6 Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die de reisorganisator kan worden toegerekend, verplicht de reisorganisator mede tot vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade, voor zover door die tekortkoming derving van reisgenot is veroorzaakt. Deze vergoeding bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom.

11.7 De aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt, is beperkt tot driemaal de reissom tenzij de reisorganisator de dienst zelf verricht en/of als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de reisorganisator. De reisorganisator kan zijn aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger, niet uitsluiten of beperken.

11.8 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator gelden ook ten behoeve van dienstverleners, alsmede hun medewerkers, tenzij de wet dit uitsluit.

Artikel 12 – De verplichtingen van de reiziger

12.1 De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen door of namens de reisorganisator gegeven en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedragingen. Dit te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

12.2 De reiziger die zodanig hinder of overlast veroorzaakt of kan veroorzaken, dat daardoor een goede uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator c.q. reisleider van (verdere voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van hinder en last hem kunnen worden toegerekend zullen alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

12.3 Iedere reiziger dient uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis zich van het exacte tijdstip van vertrek te vergewissen bij de plaatselijke agent van de reisorganisator of de reisbegeleiding.

12.4 De reiziger is verplicht eventuele schade zoveel mogelijk te beperken of te vermijden.

12.5 De verplichting van de reisorganisator om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S.-centrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reis-, ongevallen en bagageverzekeringen en relevante gegevens van genoemde verzekeringen schriftelijk aan de reisorganisator kenbaar te maken voor vertrek voor zover deze niet bij de reisorganisator zijn afgesloten.

Artikel 13 – Klachten

13.1 Een onverhoopte non-conformiteit die verder gaat dan het niveau van een enkele op – of aanmerking dienen ter plaatse zo spoedig mogelijk schriftelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde – melden bij:

 • de betrokken dienstverlener
 • de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is
 • de reisorganisator

Wanneer de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze terstond worden gemeld aan de reisorganisator in Nederland.

13.2 Indien een klacht niet bevredigend is of kan worden verholpen, moet deze zo spoedig mogelijk doch tot uiterlijk één maand na het einde van de reis of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk en met redenen onderbouwd worden ingediend bij de reisorganisatie. De reiziger voegt een kopie van het klachtrapport daarbij indien beschikbaar.

13.3 Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt de reisorganisator voor de mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk te laten registreren.

13.4 De reisorganisator zorgt voor informatie in de reisbescheiden over de ter plaatse te volgen klachtenprocedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.

13.5 Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en de registratie van de klacht op de door de reisorganisator aangegeven wijze heeft voldaan en de dienstverlener of de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding (gedeeltelijk) komen te vervallen.

13.6 Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger redelijkerwijs geen verwijt treft.

13.7 De reisorganisator zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke schriftelijke reactie geven.

13.8 Op de reisovereenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 14 – Hulp en Bijstand

14.1 De reisorganisator is naar gelang omstandigheden verplicht de reiziger onverwijld hulp en bijstand te verlenen indien de reiziger in moeilijkheden verkeert, daaronder begrepen de in BW 7, Artikel 510, lid 9, bedoelde onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, of wanneer de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die op de grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, in het bijzonder door:

 1. goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand
 2. de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen
 3. Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger kan de organisator voor de verleende hulp en bijstand een redelijke vergoeding vragen.

Artikel 15 – Garantie fonds

15.1 Inspired by Safaris is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Touroperator (GGTO). De GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terugkrijgt indien de aangesloten touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen.

Maatwerk safari’s naar Afrika.
Jouw interesse. Onze expertise.


Gebaseerd op jouw persoonlijke wensen biedt Inspired by Safaris onafhankelijk advies, ontwerpen we volledig unieke safari programma’s of
passen we bestaande trips aan.